TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA GEÇİŞ SINAV SONUÇLARI
23 Mart 2018

İl Sağlık Müdürlüğümüzde kurulan Tespit Komisyonları; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelemiş olup sınava girmeye Hak Kazanan kişilerin sınavları sınav komisyonlarınca icra edilerek sonuçlandırılmıştır. 

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların Sınavın gerçekleştirilmesi ve ilanı başlıklı 14. Maddesinin 5 inci fıkrasına göre;
 “Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından Kurumun resmi internet adresinde ilan edilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.” hükmü uyarınca sınav komisyonlarınca icra edilen sınavlarda başarılı olanların listesi ekte sunulmuş olup ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
      
İlgililere ilanen tebliğ olunur.

Listeyi İndirmek için  Tıklayın